Sammy Keyes

Sammy Keyes, Wendelin Van Draanen, (Mystery, Detective)

1. Sammy Keyes and the Hotel Thief
2. Sammy Keyes and the Skeleton Man
3. Sammy Keyes and the Sisters Of Mercy
4. Sammy Keyes and the Runaway Elf
5. Sammy Keyes and the Curse of Moustache Mary
6. Sammy Keyes and the Hollywood Mummy
7. Sammy Keyes and the Search for Snake Eyes
8. Sammy Keyes and the Art of Deception
9. Sammy Keyes and the Psycho Kitty Queen
10. Sammy Keyes and the Dead Give Away
11. Sammy Keyes and the Wild Things
12. Sammy Keyes and the Cold Hard Cash
13. Sammy Keyes and the Wedding Crasher
14. Sammy Keyes and the Night of Skulls
15. Sammy Keyes and the Power of Justice Jack
16. Sammy Keyes and the Showdown in Sin City
17. Sammy Keyes and the Killer Cruise